5B4A7481 copy

Medezeggenschapsraad

Binnen Het Mozaïek werken we als directie, leerkrachten en ouders op een positieve manier samen. Dat doen we onder andere binnen de medezeggenschapsraad (MR).

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De MR behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Onze MR bespreekt zaken zoals:

 • het schoolplan;
 • kwaliteitszorg;
 • veiligheid/ARBO;
 • financiën en begroting;
 • ICT;
 • het vakantierooster; en
 • nieuwe ontwikkelingen.

De MR vergadert een aantal keer per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Als je het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit gerust bij een van de MR-leden (of de directie).

MR 2023-2024

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende leden:

 • Marizeth Groenewald, voorzitter
 • Joyce van der Ster, secretaris
 • Dirk-Jan Sanderink, penningmeester
 • Lisa van Blokland, team Houten
 • Marina den Otter, team Houten
 • Ineke van Leeuwen, team Waalseweg

Contact opnemen met de MR kan via het e-mailadres: mrmozaiek@fluenta.nl.

Vergaderdata 2023-2024:

 • 14 september 2023 (locatie: Houten)
 • 14 november 2023 (locatie: Waalseweg)
 • 15 januari 2024 (locatie: Houten)
 • 12 maart 2024 (locatie: Houten)
 • 16 mei 2024 (locatie: Waalseweg)
 • 25 juni 2024 (locatie: Houten)

GMR Fluenta

Stichting Fluenta heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), samengesteld vanuit een ouder- en een personele afvaardiging per gemeente waar Fluenta haar scholen heeft. De GMR heeft op grond van de Wet medezeggenschap op scholen zowel een adviserende als een instemmende taak. De werkzaamheden liggen op het gebied van het beleid van de stichting. Te denken valt aan personeelsbeleid, formatiebeleid enz. Zie voor meer informatie: www.fluenta.nl.