IMG_6156

Medezeggenschapsraad

Binnen Het Mozaïek werken we als directie, leerkrachten en ouders op een positieve manier samen. Dat doen we onder andere binnen de medezeggenschapsraad (MR).

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De MR behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Onze MR bespreekt zaken zoals:

 • het schoolplan;
 • kwaliteitszorg;
 • veiligheid/ARBO;
 • financiën en begroting;
 • ICT;
 • het vakantierooster; en
 • nieuwe ontwikkelingen.

De MR vergadert een aantal keer per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Als je het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit gerust bij een van de MR-leden (of de directie).

De MR-leden voor 2022-2023 zijn:

 • Marizeth Groenewald, voorzitter
 • Joyce van der Ster, secretaris
 • Dirk-Jan Sanderink, penningmeester
 • Yvonne Muis, team Houten
 • Marina den Otter, team Houten
 • Ineke van Leeuwen, team Waalseweg

Contact opnemen met de MR kan via het e-mailadres: mrmozaiek@fluenta.nl.

GMR Fluenta

Stichting Fluenta heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), samengesteld vanuit een ouder- en een personele afvaardiging per gemeente waar Fluenta haar scholen heeft. De GMR heeft op grond van de Wet medezeggenschap op scholen zowel een adviserende als een instemmende taak. De werkzaamheden liggen op het gebied van het beleid van de stichting. Te denken valt aan personeelsbeleid, formatiebeleid enz. Zie voor meer informatie: www.fluenta.nl.